www . LEGO -
extra
DOMINÓ házak
mobilházak.hu
MODULÁRIS dominók, dominó mobilházak - 3D Alaprajzok és árak
|>| Öko Bautechnik Könnyűszerkezetű Épület és Mobilház Gyártó Kft |*| ÖKO BAUTECHNIK Gmbh |*| ECO Bautechnik LLCompany |
  Főoldal> > - www.extramobilhazak.hu magyar főoldal - Google Translate>   - www.extramobilhazak.hu english translate -   - www.extramobilhazak.hu german translate -
Főoldal
> dominó ház egyedi ár?
Terv galériák-1200
Oldaltérkép
> valutaváltó
Újdonságok, hírek
| > HÁZ árkalkulátor < |
| > AKCIÓ < |
| KAPCSOLAT |
| Otthonteremtők - Eü-szoc.kzpt-ok - Üzemi üzleti beruházók - Kemping üzemeltetők | javára/részére
...bárhol és bármikor...
Online infó:>> 0630 275 2235
... a "csak Lerakom, máris Belakom, fűtök egy doboz Gyufával" ...[mindig működik...]
* (sztenderd hőszigetelés mindenhol mininimum > 20cm(!)
   
-
— Tanács: a nemzeti [extra mobilhome] színről, minden oldalról vissza térhetünk a 3 irányú kezdő oldalra!..
1.    I. Fejezet    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  (a törvény hatálya)
 
11 Fogalommeghatározások
12.
Építmény (az épület, mutárgy gyujtofogalma)
13. Épületolyan építmény, amely....  
14 Általános követelmények
   
2.   II. Fejezet
A TELEPÜLÉS RENDEZÉS A település rendezés célja, feladata
 
3.    III: Fejezet   Az építési folyamat szabályozása
Az építményekkel szemben támasztott általános követelmények

1997'evi'LXXVIII'torveny

az épített környezet alakításáról és védelmérol

Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és kötelezettségekről, továbbá az ezekkel kapcsolatos feladatokról, hatáskörökről és hatósági jogkörökről a Magyar Köztársaság Alkotmányának 70/D. §-ának (2) bekezdése, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján a következő törvényt alkotja:


I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan:

a) a települések területének rendezésére (a továbbiakban: településrendezés),
b) a településrendezés tervezésére (a továbbiakban: településtervezés),

 
c) az épületek, mutárgyak (a továbbiakban együtt: építmények), valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési eloírásainak kialakítására,

 
d) az építmények építészeti-muszaki tervezésére (a továbbiakban: építészeti-muszaki tervezés),
e) az építmények kivitelezésére,
f) az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek minoségi követelményeinek kialakítására,
g) az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítására, valamint az építészeti örökség védelmére,
h) a települések zöldfelületeivel kapcsolatos munkákra,
i) az a)-h) pontok körébe tartozó kutatásra, muszaki fejlesztésre és ezek eredményének alkalmazására,
j) az a)-i) pontokban foglaltakkal kapcsolatos feladatokra, hatáskörökre és hatósági
jogkörökre, továbbá
k) az a)-j) pontokban foglaltakra vonatkozó szabályok megállapítására, alkalmazásuk ellenorzésére és érvényre juttatására (a továbbiakban együtt: építésügy).

(2) E törvényt a sajátos építményfajták, valamint a muemlékvédelem alatt álló építmények és területek tekintetében a rájuk vonatkozó külön törvényekkel, kormányrendeletekkel együtt, a bennük foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

 fel fel fel  

Fogalommeghatározások

 fel fel fel  

2. § E törvény alkalmazásában:

1. Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve muszaki megoldásokra van szükségük.
2. Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési, a mezogazdasági, az erdomuvelési, illetoleg az egyéb célra szolgáló része.
3. Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés céljára szolgáló területrésze.
4. Belterület: a település közigazgatási területének - jellemzoen a település történetileg kialakult, elsosorban összefüggo, beépített, illetoleg beépítésre szánt területeket tartalmazó - kijelölt része.
5. Épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsodlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja.
6. Építési telek: beépítésre szánt területen fekvo, az építési szabályoknak megfeleloen kialakított és közútról vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjármuvel közvetlenül megközelítheto telek.
7. Építési terület: olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegu építmények elhelyezésére szolgál.


8.
Építmény (az épület, mutárgy gyujtofogalma): a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött muszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre.

 fel fel fel  

9. Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsofokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, muvelodési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelezo, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint,
amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.


10.
Épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés - jellemzoen tartózkodás - céljából.

 fel fel fel  

11. Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfeleloen megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet.
12.
13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfeleloen bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az errol szóló külön szerzodésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a piheno és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közmuvek elhelyezése.
14. Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minosülo, elsosorban mezogazdasági, erdomuvelési, illetoleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló része.
15. Mutárgy: mindazon építmény, ami nem minosül épületnek és épület funkciót jellemzoen nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, musorszórás muszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas muszaki alkotások).
16. Önkormányzati (megyei, illetve települési) foépítész: a helyi önkormányzat egyes területfejlesztési és területrendezési, valamint e törvényben meghatározott építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit elokészíto - felsofokú szakirányú végzettséggel rendelkezo - személy.
17. Önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek érvényre juttatása céljából a település fejlodésének alapveto lehetoségeit és irányait meghatározó, a település természeti adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi szempontjaira épülo településfejlesztési elhatározás.
18. Sajátos építményfajták: az épületnek nem minosülo közlekedési, távközlési, közmu- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási építmények (mérnöki létesítmények), továbbá a bányamuveléssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos, és az atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai célú építmények.
19. Szabályozási keretterv: az a fovárosi településrendezési terv, amely a fováros közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek, valamint a környezet elemeinek védelmével kapcsolatos általános követelményeket megállapító fovárosi építési keretszabályzatot térképen, rajzi formában ábrázolja.
20. Szabályozási terv: az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési eloírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja.
21. Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.
22. Telekcsoport újraosztása: a szomszédos telkek csoportjának összevonása és egyidejuleg a helyi építési szabályzatban és településrendezési tervben meghatározott rendeltetés céljára szolgáló új telkekként történo felosztása.
23. Telekegyesítés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek egy telekké történo összevonása.
24. Telekfelosztás: a telek új telkekre történo osztása.
25. Telekhatárrendezés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek közös határvonalának megváltoztatása.
26. Telektömb: a telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület határol.
27. Településfejlesztési koncepció: a településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum.
28. Településrendezési terv: a településszerkezeti terv, a szabályozási keretterv és a szabályozási terv.
29. Településszerkezeti terv: az a településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetoségeit és fejlesztési irányait, ennek megfeleloen az egyes területrészek felhasználási módját, a település muködéséhez szükséges muszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.
30. Területi foépítész: a miniszter egyes területfejlesztési és területrendezési, valamint építésügyi feladatait az ország meghatározott térségein ellátó, koordináló, véleményezo - felsofokú szakirányú végzettséggel rendelkezo - köztisztviselo.

Általános követelmények

 fel fel fel  

3. § (1) Az épített környezet alakítását és védelmét:
a
) a jogszabályokkal összhangban álló településrendezési és építészeti-muszaki tervek alapján,

b) a jogszabályokban eloírt építészeti, muszaki, biztonsági, egészségügyi, rendeltetési és használati, továbbá környezet- és természetvédelmi követelményekkel összhangban,
c) a humánus környezetre és az esztétikus kialakításra tekintettel, valamint
d) a résztvevok - építtetok, tervezok és kivitelezok - együttmuködésével
kell megvalósítani.
(2) Az épített környezet alakítása és védelme során a közérdeku intézkedéseket és döntéseket megelozoen, illetoleg azok végrehajtása során biztosítani kell a nyilvánosságot és a közösségi ellenorzés lehetoségét az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott módon. Gondoskodni kell az érdekelt állampolgárok, szervezetek megfelelo tájékoztatásáról, és lehetoséget kell adni részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre.

Az állam építésügyi feladatai

 fel fel fel  

4. § (1) Az építésügy központi irányítása - a településrendezés tekintetében az arra vonatkozó országos szabályok és közérdeku követelmények megállapítása -, összehangolása és ellenorzése az állam feladata.
(2) Az Országgyulés az építésügy - (1) bekezdésben megjelölt - központi feladatainak ellátása körében gondoskodik:
a
) az épített környezet alakítását és védelmét segíto tervezési rendszer és gazdasági szabályozók kialakításáról,

b) az építésügy állami intézményrendszerének kialakításáról és muködtetésérol,
c) az építésügy központi feladataihoz szükséges költségvetési eszközök biztosításáról.
(3) A Kormány az építésügy - (1) bekezdésben megjelölt - központi feladatainak ellátása körében gondoskodik:
a) az épített környezet rendezett alakítását és védelmét biztosító - a nemzetközi eloírásokkal összhangban álló - jogszabályok megállapításáról, továbbá azok folyamatos korszerusítésérol,
b) az építésügyi hatósági intézményrendszer muködtetésérol,
c) a nemzetközi egyezményekbol adódó állami feladatok ellátásáról,
d) az országos kutatási, muszaki fejlesztési programok kialakításáról és érvényre juttatásáról.
(4) A Kormány az építésügy központi irányítását a környezetvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján gyakorolja.
5. § (1) A miniszter a központi szakmai irányítási, összehangolási és ellenorzési feladatkörében:
a) gondoskodik az építésügyre vonatkozó törvények és kormányrendeletek szakmai elokészítésérol, ellátja a hatáskörébe tartozó jogi szabályozási feladatokat,
b) ellátja az építésügyi tevékenységek szakmai felügyeletét és ellenorzését,
c) elosegíti az építészeti kultúra fejlesztését,
d) ellátja az építésügyi hatóságok szakmai irányítását és ellenorzését. Ennek keretében rendszeresen gondoskodik az építésügyi hatóságok szakmai munkájának és a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének helyszíni ellenorzésérol.
(2) A miniszter az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott egyes feladatait - külön jogszabályban meghatározottak szerint - a területi foépítészek útján látja el.
(3) Egyes sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályozási kérdésekben az illetékes miniszter jár el.
(4) A település, a települési környezet, illetve az építészeti örökség védelme szempontjából nagy jelentoségu településrendezési, építészeti-muszaki tervek szakszeruségének és magas színvonalának elosegítése érdekében, továbbá a településrendezési, építészeti-muszaki, környezetalakítási és egyéb fontos építésügyi célok, valamint a jogszabályok összehangolt érvényre juttatásának ellenorzése céljából
a) a miniszter központi,
b) a területi foépítész területi
tervtanácsot muködtet.

A helyi önkormányzatok építésügyi feladatai

 fel fel fel  

6. § (1) A települési (fovárosban a kerületi) önkormányzat, valamint szerveik építésügyi feladata különösen:
a) a jogszabályok keretein belül - a fovárosban a fovárosi keretszabályt és szabályozási kerettervet figyelembe véve - a településrendezési feladatkör ellátása,
b) az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása, valamint a helyi építészeti örökség védelme,
c) az építésügy helyi feladatainak ellátásához szükséges anyagi és személyi feltételek biztosítása.
(2) A fovárosi önkormányzat és szervei építésügyi feladata a több fovárosi kerület közigazgatási területét érinto:
a) építési keretszabály megállapítása,
b) szabályozási keretterv jóváhagyása,
c) az (1) bekezdés b)-c) pontjaiban említett feladatkör ellátása.
(3) A települési önkormányzat és szervei - a fovárosban a fovárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint - a településrendezési feladatukat
a) a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával, továbbá
b) a 17. § szerinti sajátos jogintézmények alkalmazásával
látják
el.

(4) Ha az országos érdekbol szükséges, törvény a települési önkormányzatot kötelezheti, hogy meghatározott határidore gondoskodjon a helyi építési szabályzat, illetoleg a településrendezési tervek elkészítésérol, felülvizsgálásáról, módosításáról és azok megállapításáról, illetve jóváhagyásáról. Ilyen esetben a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról az éves központi költségvetésben e célra biztosított keret felhasználásával a Kormány gondoskodik.
(5) A megyei önkormányzat és szervei építésügyi feladata különösen:
a) a településrendezési tervek és a megyei területrendezési tervek összhangjának elomozdítása,
b) a megye arculatát befolyásoló, több települést érinto táji, természeti és épített környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének segítése.
(6) A helyi önkormányzat építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit - az építésügyi hatósági tevékenység körébe tartozók kivételével - jogszabályban meghatározott szakmai feltételekkel rendelkezo önkormányzati (megyei, illetve települési) foépítész (a továbbiakban: foépítész) készíti elo.
(7) A helyi önkormányzat egyes építésügyi feladatainak ellátásához - a foépítész vezetésével - tervtanácsot muködtethet. A tervtanács muködésének rendjét - a vonatkozó külön jogszabály eloírásainak keretei között - az önkormányzat rendeletben állapítja meg.


II. Fejezet

A TELEPÜLÉSRENDEZÉS

A településrendezés célja, feladata és eszközei

 fel fel fel  

7. § (1) A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az eroforrások kíméletes hasznosításának elosegítése.
(2) A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és beépítésére vonatkozó helyi szabályok kialakításával:
a) meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlodésének térbeli-fizikai kereteit;
b) a település adottságait és lehetoségeit hatékonyan kihasználva elosegítse annak muködoképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett;
c) biztosítsa a település (településrészek) megorzésre érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti és természeti arculatának védelmét.
(3) A településrendezés eszközei:
a) a településfejlesztési koncepció, amelyet a települési önkormányzat képviselo-testülete határozattal állapít meg (2. § 26. pont);
b
) a településszerkezeti terv, amelyet az önkormányzati településfejlesztési döntés figyelembevételével a települési önkormányzat képviselo-testülete dolgoztat ki, és határozattal állapít meg (2. § 28. pont);
c
) a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, amelyet a településszerkezeti terv alapján a települési önkormányzat képviselo-testülete dolgoztat ki, és rendelettel állapít meg (2. § 10. és 19. pont).

8. § A településrendezés során biztosítani kell a területeknek a közérdeknek megfelelo felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét, figyelembe véve:
a) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit,
b) a népesség demográfiai fejlodését, a lakosság lakásszükségletét,
c) a lakosság fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idosek, a korlátozott képességuek igényeire, az oktatás, a sport, a szabadido és az üdülés, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak muködési feltételeinek lehetoségeire,
d) a megorzésre érdemes történeti vagy településképi jelentoségu településrészek és az építészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza,
e) a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levego, a talaj, a klíma és az élovilág védelmére,

f) a lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megorzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a mezo- és az erdogazdaság, a közlekedés, a posta és a hírközlés, az ellátás, különösképpen az energia- és a vízellátás, a hulladékeltávolítás és -elhelyezés, a szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyersanyaglelohelyek biztosítását,
g) a honvédelem és a polgári védelem érdekeit,
h) a területtel és a termofölddel való takarékos gazdálkodást,
i) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elosegítését és védelmét.

A településrendezés általános szabályai

 fel fel fel  

9. § (1) A helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket az országos településrendezési szakmai eloírások figyelembevételével, továbbá a külön jogszabályban meghatározott fogalmak és jelkulcsok alkalmazásával kell elkészíteni.
(2) A helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek kidolgozása során:
a) az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetoségét biztosítani kell, ennek érdekében a helyben szokásos módon az érintettek tudomására kell hozni kidolgozásuk elhatározását, amelynek keretében
aa) meg kell határozni a rendezés alá vont területet,
ab) ki kell nyilvánítani általános célját és várható hatását, hogy az érintettek azzal kapcsolatban javaslatokat és észrevételeket tehessenek;
b) az államigazgatási szerveket, valamint az érintett települési önkormányzati szerveket az elokészítésbe be kell vonni úgy, hogy azok a megkeresés kézhezvételétol számított 15 napon belül írásos állásfoglalásukban ismertessék a település fejlodése és építési rendje szempontjából jelentos terveiket és intézkedéseiket, valamint ezek várható idobeli lefolyását, továbbá a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelményeket;
c) az érintett terület lakosságának életkörülményeiben bekövetkezo hátrányos következmények elhárítása vagy csökkentése érdekében figyelemmel kell lenni az érintettek értékrendjére, szociális helyzetére, ezek várható változására
, továbbá vizsgálni kell a lakosság életkörülményeit és igényeit.
(3) A helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket a megállapítás, illetve a jóváhagyás elott a polgármesternek (fopolgármesternek) véleményeztetnie kell a külön jogszabályban meghatározott államigazgatási, az érintett települési önkormányzati és érdek-képviseleti szervekkel, valamint társadalmi szervezetekkel, amelyek 21 napon belül adhatnak írásos véleményt.
(4) Az eltéro vélemények tisztázása érdekében a polgármesternek (fopolgármesternek) egyezteto tárgyalást kell tartania, amelyre a hely és az idopont megjelölésével a véleményezési eljárás valamennyi érdekeltjét a tárgyalás elott legalább 8 nappal meg kell hívnia. Az egyezteto tárgyalásról jegyzokönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi elfogadott és el nem fogadott véleményt azok indokolásával együtt.
(5) Azt az érdekeltet, aki a véleményezési eljárás során írásbeli véleményt nem adott, és az egyezteto tárgyaláson sem vett részt, kifogást nem emelo véleményezonek kell tekinteni.
(6) A véleményezési eljárás befejezése után a szabályzatot, illetoleg a terveket az elfogadásuk elott - a (3)-(4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával együtt - a polgármesternek (fopolgármesternek) legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tennie azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek, továbbá meg kell küldenie szakmai véleményezés céljából:
a) a fováros, a fovárosi kerület, a megyei jogú város igazgatási területének egészére egyszerre készített szabályzatot és terveket az illetékes
területi foépítészeti iroda útján a miniszternek,
b) egyéb szabályzatot és terveket a területi foépítésznek.
A miniszter 90, a területi foépítész 30 napon belül adhat véleményt; ha e határidon belül nem nyilatkozik, úgy véleményét egyetértonek kell tekinteni. A véleményt a döntésre jogosult testülettel ismertetni kell, továbbá törvénysértésre alapozott egyet nem érto vélemény esetén a szabályzat és a tervek elfogadásra nem terjeszthetok elo.
(7) A helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek a (2)-(6) bekezdésben eloírt véleményeztetési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadhatók el.
(8) Az elfogadott helyi építési szabályzatot, valamint településrendezési terveket vagy azok vonatkozó részét, illetoleg kivonatát a polgármesternek (fopolgármesternek) meg kell küldenie az azok véleményezésében résztvetteknek, továbbá a dokumentációt a külön jogszabályban meghatározott Országos Dokumentációs Központnak.
(9) A megállapított helyi építési szabályzatban és a jóváhagyott szabályozási tervben foglaltakat az érintett közigazgatási szerveknek a hatáskörüket érinto ügyekben eljárásaik során érvényesíteniük kell. Az (1)-(8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a helyi építési szabályzat, a településrendezési tervek változtatása esetén is alkalmazni kell.
(10) A helyi építési szabályzat, a településrendezési tervek készítése során a települést érinto jóváhagyott országos és térségi területrendezési terv rendelkezéseit figyelembe kell venni.

A településszerkezeti terv

 fel fel fel  

10. § (1) A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetoségeit és fejlesztési irányait, ennek megfeleloen az egyes területrészek felhasználási módját, a település muködéséhez szükséges muszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapveto jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szintentartása mellett.
(2)
(3) A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy új terv elkészítésérol kell gondoskodnia.
(4) A településszerkezeti tervet a 9. § eloírásain túlmenoen a szomszédos települési, a fováros esetében a fovárosi kerületi önkormányzatokkal, továbbá a megyei önkormányzattal is egyeztetni kell.
11. § (1) A településszerkezeti terv a település közigazgatási területére készül és rajzi, valamint szöveges munkarészbol áll.
(2) A településszerkezeti tervet a település nagyságának megfelelo méretarányú térképen kell ábrázolni.
(3) A településszerkezeti tervben meg kell határozni a bel- és külterületeket, a beépítésre szánt, illetoleg a beépítésre nem szánt területeket, a település szerkezetét meghatározó közterületeket (foútvonalak, nagyobb kiterjedésu közparkok stb.), azok tagozódását, a védett, a védelemre tervezett és a védo területeket, továbbá a funkciójában megváltoztatásra tervezett területrészeket, a meglévo és a tervezett infrastruktúra-hálózatokat.
(4) A (3) bekezdésben említett egyes területeken belül fel kell tüntetni a terület felhasználását veszélyezteto, illetoleg arra kiható tényezoket, különösen az alábányászottságot, a szennyezettséget, az árvíz-, erózió- és csúszásveszélyt, a természetes és mesterséges üregeket, a közmuves szennyvízelvezetéssel ellátatlan területet, továbbá a külön jogszabályok alapján eloírt minden olyan egyéb tényezot, amely a terület felhasználását vagy beépítését befolyásolja.

A szabályozási terv

 fel fel fel  

12. § (1) A szabályozási terv a település közigazgatási területére vagy külön-külön annak egyes - legalább telektömb nagyságú - területrészeire készülhet.
(2) Szabályozási tervet kell készíteni minden esetben:
a) az újonnan beépítésre vagy jelentos átépítésre kerülo (pl. rehabilitációs) területekre, illetoleg
b) a természeti adottság, a településszerkezet, az építés, az építészeti örökség vagy a rendeltetés szempontjából különös figyelmet igénylo védett területek (pl. kiemelt üdüloterület, gyógyhely, muemléki jelentoségu terület) egészére, valamint
c) minden más olyan esetben, amikor azt az építés helyi rendjének biztosítása egyébként szükségessé teszi.

(3) A szabályozási tervnek a jóváhagyott településszerkezeti tervvel összhangban kell lennie, eltérés szükségessége esetén a településszerkezeti tervet elozetesen módosítani kell.
(4) A szabályozási tervet a szükséges vízszintes, magassági és egyéb adatokat tartalmazó olyan méretarányú térképen kell ábrázolni, hogy annak megállapításai az egyes telkekre, építési területekre és közterületekre egyértelmuen értelmezhetoek legyenek.
(5) A szabályozási tervnek tartalmaznia kell:
a) a bel- és külterületek lehatárolását (belterületi határvonal),
b) a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, illetoleg az azokon belüli egyes területrészek (építési övezetek, övezetek) lehatárolását,
c) az egyes területrészeken belül a közterületek és az egyéb területek elkülönítését,
d) a közterületeken belül a különbözo célokat szolgáló területeket (közút, köztér, közpark stb.),
e) a közterületnek nem minosülo területeken belül a telkek, építési telkek, területek kialakítására és beépítésére vonatkozó megállapításokat,
f) az
egyes területrészeken belül a védett és a védelemre tervezett, valamint a védo területeket, továbbá építményeket,
g) az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylo elemeit,
h) a 17. § szerinti sajátos jogintézmények alkalmazásával érintett területrészek lehatárolását.
(6) A helyi építési szabályzatot és a hozzá tartozó szabályozási tervet együtt kell alkalmazni.

A helyi építési szabályzat

 fel fel fel  

13. § (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfeleloen, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fuzodo sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania.
(2) A helyi építési szabályzatnak tartalmaznia kell legalább:
a) a bel- és külterület(ek) lehatárolását (belterületi határvonal),
b) a beépítésre szánt területek, illetoleg az azokon belüli egyes területrészek (építési övezetek) lehatárolását, azok felhasználásának, beépítésének feltételeit és szabályait,
c) a beépítésre nem szánt területek tagozódását, az egyes övezetek lehatárolását, felhasználásuk és az azokon történo építés feltételeit, szabályait,
d) a különbözo célú közterületek felhasználása és az azokon történo építés feltételeit és szabályait, továbbá
e) a helyi építészeti értékvédelemmel
,
f) a védett és a védo területekkel, valamint
g) a 17. § szerinti sajátos jogintézmények alkalmazásával
érintett
területek lehatárolását, valamint az azokkal kapcsolatos eloírásokat.

(3) A helyi építési szabályzat készülhet a település közigazgatási területére egyszerre, vagy részterületenként fokozatosan a (4) bekezdés eloírásainak figyelembevételével.
(4) Helyi építési szabályzatot kell készíteni - legalább telektömbre kiterjedoen -
a) az újonnan beépítésre vagy jelentos átépítésre kerülo (pl. rehabilitációs) területekre,
b) a természeti adottság, a településszerkezet, az építés, az építészeti örökség vagy a rendeltetés szempontjából különös figyelmet igénylo védett területek (pl. kiemelt üdüloterület, gyógyhely, muemléki jelentoségu terület) egészére, valamint
c) minden más olyan esetben, amikor azt az építés helyi rendjének biztosítása egyébként szükségessé teszi.

A fovárosra vonatkozó sajátos rendelkezések

 fel fel fel  

14. § (1) A fovárosban a helyi építési szabályzatra és a településrendezési tervekre vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Fovárosi Önkormányzat a fováros területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos általános követelményeket fovárosi építési keretszabályzatban állapítja meg.
(3) A fovárosi kerületi önkormányzatnak - a fovárosi építési keretszabályzat keretein belül - a kerület egészére vonatkozóan kerületi építési szabályzatot kell megállapítania.
(4) A fovárosi településrendezési tervek:
a) a fovárosi önkormányzat által jóváhagyott fovárosi településszerkezeti terv,
b) a fovárosi önkormányzat által jóváhagyott fovárosi szabályozási keretterv, valamint
c) a fovárosi kerületi önkormányzat által jóváhagyott kerületi szabályozási terv.
(5) A fováros szabályozási kerettervében kell meghatározni a fováros egészét vagy több kerületét érinto, a fovárosi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozási elemeket, különösen
a) a bel- és külterületek lehatárolását (belterületi határvonal),
b) a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, illetoleg az azokon belüli egyes területrészek lehatárolását,
c) a fováros muködéséhez szükséges közterületek és az egyéb területek elkülönítését,
d) a fovárosi önkormányzat tulajdonában lévo közterületeken belül a különbözo célokat szolgáló területeket (közút, köztér, közpark
stb.),
e) a védett és a védelemre tervezett, valamint a védo területeket, továbbá építményeket,
f) az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylo elemeit,
g) a sajátos jogintézmények alkalmazásával érintett területek lehatárolását.

(6) A kerületi szabályozási tervbe a kerületet érinto, a fováros szabályozási kerettervében szereplo szabályozási elemeket be kell építeni, eltérés szükségessége esetén a fováros szabályozási kerettervét elozetesen módosítani kell.
(7) A (2)-(4) bekezdések szerinti fovárosi településrendezési eszközök összehangolt nyilvántartásának szabályait a fovárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg.

Több település közös rendezése

 fel fel fel  

15. § (1) Több települési önkormányzat az összefüggo településrendezési feladatait közösen is megoldhatja. Az érintettek ilyen esetben közös helyi építési szabályzatot és közös településrendezési terveket is készíthetnek.
(2) A közös helyi építési szabályzatnak és településrendezési terveknek az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett települési önkormányzatok képviselo-testületei állapítják meg. A véleményezési eljárás lefolytatásáról az önkormányzatok megállapodásában meghatározott település polgármestere gondoskodik.
(3) A közös helyi építési szabályzatra és közös településrendezési tervekre egyebekben a 7-14. §-ok rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni.

A településtervezés

 fel fel fel  

16. § (1) A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat készítése
a) egyetemi végzettséghez és szakirányú szakképesítéshez,
b) egyetemi végzettséghez és részlegesen szakirányú szakképesítéshez, továbbá
c) foiskolai végzettséghez és szakirányú szakképesítéshez - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -, és
d) külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételekhez kötött tevékenység (a továbbiakban együtt: településtervezési jogosultság).
(2) Településtervezési tevékenységet a külön jogszabályban meghatározott körben foiskolai végzettséggel csak az végezhet, aki végzettségét legkésobb 2005. június 30-ig megszerzi, és teljesíti a jogszabályokban meghatározott egyéb szakmai követelményeket.
(3) A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat készítoje a tervezés során birtokába jutott adatokat, információkat más célra nem használhatja fel, azokat harmadik személynek nem adhatja át.
(4) A településtervezésre jogosult személyeket névjegyzékbe kell foglalni.

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények

 fel fel fel  

17. § A településrendezési feladatok megvalósítását a következo sajátos jogintézmények biztosítják:
a) építésjogi követelmények,
b) tilalmak,
c) telekalakítás,
d) elovásárlási jog,
e) kisajátítás,
f) helyi közút céljára történo lejegyzés,
g) útépítési és közmuvesítési hozzájárulás,
h) településrendezési kötelezések,
i) kártalanítási szabályok.

Építésjogi követelmények

 fel fel fel  

18. § (1) Építési munkát végezni az e törvényben foglaltak, valamint az egyéb jogszabályok megtartásán túl, csak a helyi építési szabályzat, szabályozási terv eloírásainak megfeleloen szabad.
(2) Ha egy adott területen nincs építési szabályzat, illetoleg szabályozási terv, vagy azok a korábbi eloírások szerint készültek, és nem szabályoznak - a 13. § (2) bekezdésében eloírtak, illetoleg azok végrehajtására vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzített követelményeknek megfeleloen - teljesköruen, építési munkát végezni csak e törvény, valamint az egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha a célzott hasznosítás jellege, a beépítés mértéke és módja illeszkedik a meglévo környezethez.
19. § (1) Beépítésre szánt területen épület csak építési telken helyezheto el.
(2) Beépítésre nem szánt területen új építményt építeni, meglévo építményt átalakítani, bovíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha az
a) a terület rendeltetésszeru használatát szolgálja,
b) közérdeket nem sért, különösen
ba) nem érinti károsan a környezet természeti, táji és építészeti értékei védelmének érdekeit,
bb) nem veszélyezteti a talaj- és a vízgazdálkodást,
bc) nem befolyásolja hátrányosan a terület rendeltetésszeru felhasználását,
bd) a megfelelo megközelítés biztosított, illetoleg biztosítható, továbbá
c) építmények csak a hozzájuk tartozó terület jelentéktelen hányadát veszik igénybe, és biztosított, hogy az építmények a telek területe nélkül nem idegeníthetok el, illetve
d) a korábbi gazdálkodó ottlakását biztosító második lakóépület céljára szolgál, és amennyiben biztosított a gazdálkodás folytatása, valamint azt a gazdaság meglévo építményeinek közvetlen közelében építik fel,
e) helyhez kötött, továbbá a környezetével szemben támasztott különleges védelmi igény miatt, illetoleg a környezetére kifejtett hatása miatt beépítésre szánt területen nem helyezheto el,
f) közösségi építmény vagy köztárgy.

Tilalmak

 fel fel fel  

20. § (1) A településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelozése érdekében az érintett területre változtatási, telekalakítási, illetoleg építési tilalom (a továbbiakban együtt: tilalom) rendelheto el.
(2) A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és idotartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó szabályozási tervek felülvizsgálatával együtt el kell végezni.
(3) A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében önkormányzati rendelettel elrendelt tilalmat vagy annak megszüntetését - a változtatási tilalom kivételével - az elso fokú építésügyi hatóság az érintettekkel határozattal közli.
(4) A természeti, környezeti veszélyeztetettség megelozése érdekében törvényben meghatározott esetekben az arra illetékes államigazgatási szerv megkeresésére, az építésügyi hatóságnak határozattal el kell rendelnie a telekalakítási, illetoleg építési tilalmat.
(5) A határozatban meg kell jelölni azt az érdeket, amelynek érvényre juttatását a tilalom szolgálja, továbbá azt, akinek az érdekében a tilalmat elrendelik.
(6) A tilalmat az azt elrendelo megkeresésére - a változtatási tilalom kivételével - az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.
(7) A tilalom az építési engedély érvényességi ideje alatt nem terjed ki az elrendelése elott engedélyezett építési, javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, továbbá a korábban gyakorolt használat folytatására, valamint az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteto kármegelozési, kárelhárítási tevékenységekre.
21. § (1) A helyi építési szabályzat, illetoleg a szabályozási terv készítésének idoszakára, azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elo.
(2) A változtatási tilalom - ha az azt elrendelo önkormányzati rendelet rövidebb idorol nem rendelkezik - három év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszunik.

22. § (1) A változtatási tilalom alá eso területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévo építményt átalakítani, bovíteni, továbbá elbontani, illetoleg más értéknövelo változtatást az életveszély elhárításán kívül végrehajtani nem szabad.
(2) Az építési tilalom alá eso területen
a) a jövobeni rendeltetésnek megfelelo terület-elokészíto építési munkák,
b) a bontási munkák,
c) az építészeti örökség védelme, a régészet, illetoleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében szükséges építési munkák,
d) a meglévo építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövobeni rendeltetésének megfelelo átalakításával, korszerusítésével, bovítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá
e) a meglévo lakóépület új, önálló lakást nem eredményezo átalakítása, legfeljebb egy alkalommal 25 m2-rel történo bovítése és felújítása
kivételével más
építési munkát végezni nem szabad.

Telekalakítás

 fel fel fel  

23. § (1) Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelo használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetosége a jogszabályoknak és a szabályozási tervnek megfeleljen.
(2) Telekalakítás csak jogeros telekalakítási engedély alapján végezheto.
(3) A telekalakítási engedélykérelemhez a külön jogszabályban foglaltak szerint telekalakítási tervet kell készíteni.
(4) A telekalakítással kapcsolatos telekalakítási terv készíttetése, továbbá a felmerülo költségek a telekalakítás kezdeményezojét terhelik.
24. § (1) A telekalakítás lehet:
a) telekcsoport újraosztása (2. § 21. pont),
b
) telekfelosztás (2. § 23. pont),
c
) telekegyesítés (2. § 22. pont), és
d
) telekhatárrendezés (2. § 24. pont).

(2) Új beépítésre szánt, vagy jelentos mértékben átépítésre kerülo (pl. rehabilitációs) területek esetében a területre vonatkozó helyi építési szabályzat elfogadása után a beépíthetoség feltételeként a telkeket az eloírásoknak megfelelo építési telekké, telekké kell alakítani az érintett telekcsoport - legalább telektömbönként történo - újraosztásával.
(3) Az építésügyi hatóság a telekalakítás kezdeményezojét - a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek megfeleloen, a telekalakítás miatt szükséges mértékig - utak és közmuvek létesítésére vagy a létesítés költségeinek viselésére kötelezheti.
(4) A telekalakítás során érintett tulajdoni jogviszonyokban a polgári jog szabályai szerint kell eljárni.

Elovásárlási jog

 fel fel fel  

25. § (1) A települési önkormányzatot elovásárlási jog illeti meg az építési szabályzatban és a szabályozási tervben meghatározott településrendezési célok megvalósítához szükséges ingatlanok esetében.
(2) A települési önkormányzat rendeletben elovásárlási jogot állapíthat meg a településszerkezeti tervben rögzített közérdeku célok megvalósítása érdekében a beépítetlen telkekre, illetoleg az olyan területekre, ahol településrendezési intézkedéseket tervez, és a rendezett településfejlodés biztosítása azt megkívánja. A rendeletben meg kell jelölni azt a célt, amelyre a telket, területet az önkormányzat fel kívánja használni.
(3) A fovárosban a fovárosi vagy azt a kerületi önkormányzatot illeti meg az elovásárlás joga, amely a megosztott feladatkör alapján az adott településrendezési cél megvalósítója.
(4) Az (1)-(3) bekezdések szerinti elovásárlási jogot az önkormányzat köteles az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. Ha az elovásárlási jog fenntartásának indokai megszunnek, az önkormányzatnak haladéktalanul kérni kell az ingatlan-nyilvántartásból való törlést.
(5) Az önkormányzat (1)-(4) bekezdésekben szabályozott elovásárlási joga - az országos jelentoségu védett természeti területen lévo és a muemléki ingatlanra vonatkozó elovásárlási jogot kivéve - a más jogszabályokon, illetve szerzodésen alapuló elovásárlási jogot megelozi.
(6) Ha az önkormányzat az elovásárlási joga gyakorlásával kapcsolatos megkereséstol számított hatvan napon belül nem nyilatkozik, az ingatlan elidegenítheto. A bejegyzett elovásárlási jogot az elidegenítés nem érinti.

Kisajátítás

 fel fel fel  

26. § A településrendezési feladatok megvalósításához közérdekbol szükséges ingatlanok az arra vonatkozó külön jogszabályokban szabályozott esetekben és módon sajátíthatók ki.

Kiszolgáló és lakóút céljára történo lejegyzés

 fel fel fel  

27. § (1) Ha a helyi építési szabályzat, illetoleg szabályozási terv szerint a település egyes területrészeit érinto kiszolgáló és lakóút (e törvény alkalmazásában, a továbbiakban: kiszolgáló út) létesítése, bovítése vagy szabályozása szükséges, az 52. § (2) bekezdésében meghatározott építésügyi hatóság a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges részét - kisajátítási eljárás nélkül - a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti. A lejegyzéshez az érdekeltek hozzájárulása nem szükséges.
(2) A lejegyzés védett, védelemre tervezett, valamint védo területek esetében csak az érdekelt szakhatóságok elozetes egyetértésével végezheto.
(3) A telek kiszolgáló út céljára igénybe vett részéért, a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint megállapított kártalanítás jár. A kártalanítás összegérol az (1) bekezdésben meghatározott építésügyi hatóság külön határozatban dönt. A kártalanítás összegét a kiszolgáló út megépítésébol, illetoleg az ezzel összefüggo közmuvesítésbol eredo telekérték-növekedés figyelembevételével kell megállapítani. Telekérték-növekedés összegeként legfeljebb a lejegyzéssel igénybe vett telekhányad értéke állapítható meg.
(4) Ha a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges részén építésügyi hatósági (létesítési) engedéllyel rendelkezo, vagy 10 évnél régebbi építmény, vagy építményrész áll, kisajátítási eljárást kell lefolytatni, kivéve, ha a kártalanításról az érintettek megállapodnak.
(5) Ha a lejegyzéssel érintett telek visszamaradó része a rendeltetésének megfelelo használatra alkalmatlanná válik, a tulajdonos kérelmére a lejegyzéssel egyidejuleg, az egész telket igénybe kell venni. Ilyen esetben a telek teljes területéért kártalanítás jár.
(6) Ha a kiszolgáló út létesítését, bovítését vagy szabályozását szolgáló lejegyzés muszaki vagy egyéb indok alapján csak az egyik oldali teleksorból lehetséges, akkor a kiszolgáló út másik oldalán lévo teleksor tulajdonosait a települési önkormányzat, a kiszolgáló út változásából eredo telekérték-növekedés arányában - rendeletben - egyszeri hozzájárulás fizetésére kötelezheti.
(7) A (6) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésére kötelezés esetén a hozzájárulás teljes mértéke nem haladhatja meg az igénybe vett telekterületek értékének fele részét. Az így megállapított összeget a lejegyzéssel nem érintett telektulajdonosok között a tulajdonukban álló telek nagyságának arányában kell megosztani.
(8) A kiszolgáló út létesítése, bovítése során feleslegessé vált közterületet az érintett tulajdonosok részére vételre fel kell ajánlani. Ha az ilyen területet korábban kártalanítás nélkül jegyezték le, azt az érintett tulajdonosnak térítés nélkül kell visszaadni.
(9) Az (1)-(8) bekezdés eloírásait kell alkalmazni a hasonló rendeltetésu és szerepköru külterületi helyi közutak esetében is.

Útépítési és közmuvesítési hozzájárulás

 fel fel fel  

28. § (1) A helyi építési szabályzatban, illetoleg a szabályozási tervben a területre eloírt kiszolgáló utakat és a közmuveket az újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt területeken legkésobb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani. E kötelezettség teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez, a települési - a fovárosban megosztott feladatkörüknek megfeleloen a fovárosi, illetve a fovárosi kerületi - önkormányzat feladata.
(2) Ha a helyi közutat, illetoleg közmuvet a települési önkormányzat létesíti, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékét és arányát az érintett ingatlanok tekintetében a települési önkormányzat rendelettel szabályozza.
(3) A fovárosban a (2) bekezdésben említett szabályozásra - megosztott hatáskörüknek megfeleloen - a fovárosi, illetve a fovárosi kerületi önkormányzat rendelkezik hatáskörrel. A hozzájárulás olyan arányban illeti meg a fovárosi és a kerületi önkormányzatot, amilyen arányban a helyi közút kialakításával kapcsolatos költségeket viselték.

Településrendezési kötelezések

 fel fel fel  

29. § (1) Településrendezési kötelezettség körében
a
) beépítési kötelezettség,

b) helyrehozatali kötelezettség és
c) beültetési kötelezettség
rendelheto el.
(2) A helyi építési szabályzat a tervszeru telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje és a településkép elonyösebb kialakítása érdekében a beépítetlen építési telkekre meghatározott idon belüli beépítési kötelezettséget állapíthat meg. Ha a tulajdonos a beépítési kötelezettségét nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant kisajátíthatja. Amennyiben az ingatlan tulajdonos a beépítési kötelezettségét nem tudja teljesíteni, úgy kérésére az ingatlant ki kell sajátítani.
(3) A helyi építési szabályzat a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú építmények meghatározott idon belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja elo. Az önkormányzat e kötelezettség teljesítéséhez anyagi támogatást nyújthat.
(4) A helyi építési szabályzat a közérdeku környezetalakítás céljából az ingatlan növényzettel történo meghatározott módon és idon belüli beültetési kötelezettségét (gyepesítés, fásítás, növényzetpótlás stb.) írhatja elo. Ha e kötelezettség teljesítése az ingatlan rendeltetésszeru használatához szükséges mértéket meghaladó ráfordítást igényel, az önkormányzatnak a tulajdonos költségeit rendeletben meghatározott mértékben kell megtérítenie.
(5) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott kötelezettség határozattal történo elrendelésérol a helyi építési szabályzat alapján az építésügyi hatóság intézkedik.
(6) Az építésügyi hatóság megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba az (5) bekezdés szerint elrendelt kötelezettséget be kell jegyezni.

Kártalanítási szabályok

 fel fel fel  

30. § (1) Ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat, illetoleg a szabályozási terv másként állapítja meg (övezeti eloírások változása) vagy korlátozza (telekalakítási vagy építési tilalom), és ebbol a tulajdonosnak, haszonélvezonek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezot kártalanítás illeti meg.
(2) A kártalanítás összege az ingatlannak a korábbi rendeltetése szerint megállapítható értéke és a rendeltetésmódosítás eredményeként az ingatlan új forgalmi értéke közötti különbözet.
(3) Ha az ingatlanhoz fuzodo korábbi, a 13. § (1) bekezdése szerinti építési jogok keletkezésétol számított hét éven belül kerül sor e jogok megváltoztatására vagy megszüntetésére, a tulajdonosnak - kérelmére - a (2) bekezdés szerinti kártalanítás jár. Hét év eltelte után csak a használat gyakorlásába való beavatkozásért, és csak akkor jár kártalanítás, ha a változtatás a korábbi használatot megnehezíti, vagy ellehetetleníti.
(4) Ha az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat, illetoleg a szabályozási terv valamely késobb megvalósítandó - jogszabályban megállapított - olyan közérdeku célban határozza meg, amelynek megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogokat korlátozza, a tulajdonos a közérdeku cél kedvezményezettjétol, illetoleg ennek hiányában a települési önkormányzattól követelheti az ingatlan megvételét. Ha a megvételre vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtol számított három éven belül nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátítani.
(5) Nem jár kártalanítás a természeti veszélyeztetettségbol eredo kár megelozésére, a tulajdonos érdekeinek védelme céljából elrendelt tilalom, továbbá a 21. § szerinti változtatási tilalom, valamint a szabálytalan építmény, építményrész és használat esetében. Védett terület, építmény vagy egyedi érték védelme érdekében elrendelt tilalom esetén a fizetési kötelezettségre az erre vonatkozó külön jogszabályok az irányadók.
(6) A kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az érdekében a korlátozás történt. Ha nem határozzák meg azt, akinek az érdekében a korlátozás történt, akkor a kártalanítási kötelezettség a települési önkormányzatot terheli.
(7) A kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé. A kártalanítás a felek megállapodásának tárgya. Ha a felek között - a kérelem benyújtásától számított egy éven belül - nem jön létre megállapodás, akkor kártalanítási eljárást kell lefolytatni, amelyet az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei, fovárosi közigazgatási hivatal vezetoje folytat le a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint, az e törvényben meghatározott eltérésekkel.


III. Fejezet

AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA

Az építményekkel szemben támasztott általános követelmények

 fel fel fel  

31. § (1) Az építmény elhelyezése során biztosítani kell:
a) az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszeru és biztonságos használhatóságát,
b) az építmény közszolgálati (tuzoltó, mento stb.) jármuvel történo megközelíthetoségét,
c) a környezetvédelem és a természetvédelem sajátos követelményeit és érdekeit,
d) a közhasználatú építmények esetében a mozgásukban korlátozott személyek részére is a biztonságos és akadálymentes megközelíthetoséget;
e) a rendeltetésszeru telekhasználatot.

(2) Az építmények és azok részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, bovítése, felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerusítése során érvényre kell juttatni az országos építési szakmai követelményeket, különösen
a) az értékes táj- és településkép, építészeti-beépítési jellegzetesség és látvány védelmét, továbbá
b) a kedvezo tájolás,
c) a mechanikai ellenállás és stabilitás,
d) a tuzbiztonság,
e) a higiénia, egészség- és környezetvédelem,
f) a használati biztonság,
g) a zaj és rezgés elleni védelem,
h) az energiatakarékosság és hovédelem,
i) az életvédelem
követelményeit.

(3) Az országos építési szakmai követelmények megtartása alól - külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon - eltérési engedély adható.
(4) Az építménynek és részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, felújítása, átalakítása, bovítése, helyreállítása, korszerusítése során biztosítani kell:
a
) a rendszeres karbantartás lehetoségét,

b) hogy az építmény rendeltetésszeru használatával járó környezeti terhelés az adott helyen megengedett mértéket ne lépje túl, valamint
c) a mozgásukban korlátozott személyek részére is a közhasználatú építmények esetében a biztonságos és akadálymentes használhatóságot.

Az építészeti-muszaki tervezés

 fel fel fel  

32. § (1) Az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bovítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerusítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének építési munkával járó megváltoztatásához jogszabályban meghatározott tartalmú és részletezettségu építészeti-muszaki terv szükséges.
(2) Az építészeti, muszaki tervek készítése a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel külön jogszabályban meghatározottak szerint
a
) szakirányú egyetemi, illetve

b) a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel részlegesen szakirányú egyetemi, vagy szakirányú foiskolai képesítéshez, továbbá
c) külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételekhez (a továbbiakban együtt: tervezési jogosultság)
kötött tevékenység.
(3) Építészeti-muszaki tervezési tevékenységet külön jogszabályban meghatározott körben az is végezhet, aki a tervezo- és szakérto mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény hatálybalépését követo három éven belül benyújtott kérelme alapján a tervezoi névjegyzékbe felvételt nyert és ezt követoen az ahhoz kapcsolódó kötelezettségeinek eleget tett.
(4) Építészeti-muszaki tervezési tevékenységet az építészeti és a táj- és kertépítészeti szakterületeken a külön jogszabályban meghatározott körben szakirányú foiskolai, vagy részleges szakirányú egyetemi végzettséggel csak az végezhet, aki végzettségét legkésobb 2002. december 31-ig megszerzi, és azt követoen teljesíti a jogszabályban meghatározott más szakmai követelményeket.
(5) Az építészeti-muszaki tervezési tevékenység folytatására jogosult csak olyan tervezési munkát végezhet, amire minosítése alapján jogosult, és amelynek megoldására a szakmai felkészültsége alapján képes.
(6) Az építészeti-muszaki tervezési tevékenység folytatására jogosult személyeket névjegyzékbe kell felvenni.
(7) A településrendezés, az építmények és együtteseik, az építési szerkezetek és módok, valamint a belsoépítészet és a kertépítés tervezésére - jogszabályban meghatározott esetekben és módon - tervpályázatot lehet kiírni.
(8) A tervpályázat az (5) bekezdésben felsorolt építészeti-muszaki tervezési feladatok több változatú elokészítésére szolgáló sajátos tervezési versenyforma, amelynek célja a muszaki, városképi, építészeti, gazdaságossági szempontból legkedvezobb tervkoncepció kiválasztása és - jogszabályban meghatározott esetekben - a tervezoi megbízás szakmai feltételeinek elozetes tisztázása.
(9) A közbeszerzésekrol szóló 1995. évi XL. törvény hatálya alá eso - (5) bekezdésben meghatározott - építési beruházás esetében:
a) az építési engedélyezési tervdokumentáció elokészítésére - jogszabályban eloírt esetekben és módon - tervpályázatot kell kiírni,
b) az eredményes tervpályázatot követoen, annak eredményét figyelembe véve, az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére tervezési szerzodést kell kötni.
(10) Jogszabály egyéb esetben is elrendelheti tervpályázat kiírásának kötelezettségét.
(11) Az építészeti-muszaki terv - külön törvény alapján - szerzoi jogvédelem alatt áll.
33. § (1) A tervezo felelos
a) az építészeti-muszaki tervezésre vonatkozó minoségi, biztonsági és szakmai szabályok, építési eloírások betartásáért, továbbá
b) az általa készített építészeti-muszaki tervek szakszeruségéért.
(2) A tervezo az altervezok munkáját összehangolja, és az általuk szolgáltatott munkarészeket egyezteti.

Az építési munkák építésügyi hatósági engedélyezése

 fel fel fel  

34. § (1) Telekalakításhoz, építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bovítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerusítéséhez, lebontásához, elmozdításához, illetve használatbavételéhez, fennmaradásához vagy a rendeltetésének megváltoztatásához (a továbbiakban együtt: építési munka) a jogszabályokban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélye szükséges.
(2) Az építésügyi hatósági engedély feltételekhez kötheto.
(3) Az engedélykérelem elbírálása során az építésügyi hatóság köteles helyszíni szemlét tartani.
(4) Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás során érvényt szerez a jogszabályokban foglaltaknak és az építészeti-muszaki szakszeruség követelményeinek. Biztosítja továbbá az eljárással érintettek és az eljárásban érdekeltek jogos érdekeinek védelmét.
(5) Az építésügyi hatósági engedélyezéskor az érdemi határozatot a kérelem eloterjesztésétol számított 60 napon belül meg kell hozni.
(6) Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott szakhatóságok és más szervek, valamint névjegyzékbe vett muszaki szakértok muködnek közre.
35. § (1) Az ügyfél az építésügyi hatóság engedélyének megkérése elott - a beépítési, építészeti, muemléki, régészeti, településképi, természet- és környezetvédelmi, életvédelmi, valamint a muszaki követelmények elozetes tisztázása céljából - elvi engedélyt kérhet. Jogszabály az elvi engedély kérését kötelezové teheti.
(2) Az elvi engedély a közremuködo szakhatóságot és az építésügyi hatóságot az elvi engedély jogerossé és végrehajthatóvá válásától számított egy éven belül kezdeményezett építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során köti azokban a kérdésekben, amelyekrol rendelkezett. Az elvi engedély érvényét veszti, ha jogerore emelkedésétol és végrehajthatóvá válásától számított egy év alatt nem kér az építteto építésügyi hatósági engedélyt. Az engedély érvénye egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha az általános érvényu és a helyi jogszabályok, valamint a kötelezo hatósági eloírások idoközben nem változtak meg. Az elvi engedély alapján építési munka nem végezheto.
36. § Építésügyi hatósági engedély a jogszabályok keretei között akkor adható, ha
a
) a tervezett építés a 18-19. §-okban, a 31. §-ban eloírt, illetve a külön jogszabályban kötelezové tett nemzeti szabvány szerinti követelményeknek megfelel,
b) a tervezett építés az egyes építmények és területek védettségét elrendelo vagy azokra különleges feltételeket megállapító jogszabályoknak, az elozetes hatósági eljárásokban tisztázódott szakhatósági követelményeknek és az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt eseti eloírásoknak megfelel,
c) az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely a terület rendeltetésének megfelelo mértéket meghaladná, az
állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené,

d) az építmény rendeltetésszeru használhatóságához szükséges járulékos építmények, illetoleg jogszabályban meghatározott esetekben és módon a közlekedési hálózathoz való csatlakozás, valamint a közmu- és energiaellátás megvalósítása biztosított,
e) a tervezoként megjelölt szerv, illetoleg személy jogosult volt az építészeti-muszaki tervezésre,
f) az építteto építési jogosultságát hitelt érdemloen igazolja.
37. § (1) Az építésügyi hatóság engedélye egyben - az engedélybe foglalt szakhatósági eloírások vonatkozásában - szakhatósági engedély is, amely azonban nem menti fel az építtetot a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
(2) Az építésügyi hatóság engedélye az építési munkával kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönt el.

BH1999. 321. A polgármesteri hivatal szakigazgatási szerve által kiadott építési, használatbavételi engedély alapján a ráépítéssel való tulajdonszerzés nem állapítható meg [Ptk. 97. § (1)-(2) bek., 1964. évi III. tv. 26-34. §-ai, 1997. évi LXXVIII. tv. 37. § (2) bek., Pp. 217. § (2) bek.].

Az építés

38. § (1) Építési munkát - ha jogszabály eltéroen nem rendelkezik - csak a jogeros és végrehajtható építési engedélynek, továbbá a hozzá tartozó, jóváhagyott - engedélyezési záradékkal ellátott - terveknek és egyéb okiratoknak, valamint jogszabályban meghatározott esetekben az ezek alapján készített muszaki megvalósítási terveknek megfeleloen szabad végezni.
(2) A jóváhagyott - engedélyezési záradékkal ellátott - tervtol csak az építésügyi hatóság újabb elozetes engedélyével szabad eltérni, kivéve, ha az eltérés önmagában nem engedélyhez kötött építési munka.
39. § (1) Az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött építmények építoipari kivitelezési tevékenysége akkor folytatható, ha
a
) az építoipari kivitelezés az építési tevékenységet folytató (a továbbiakban: kivitelezo) tevékenységi körében szerepel, illetve

b) az építés muszaki munkálatait az építési munka jellegének megfelelo és jogszabályban meghatározott szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkezo felelos muszaki vezeto irányítja.
(2) Építési szakmunkát csak az végezhet, aki a tevékenységre jogszabályban eloírt szakmai feltételekkel rendelkezik.
(3) Az építmények teherhordó szerkezeteit nem érinto javító, karbantartó, felújító tevékenységet a munka jellegének megfelelo szakmunkás képesítéssel rendelkezo személy felelos muszaki vezeto nélkül is végezhet.
(4) Akinek az építoipari kivitelezés a tevékenységi körében nem szerepel, illetoleg magánszemély - a (2)-(3) bekezdés figyelembevételével felelos muszaki vezeto irányítása mellett - csak saját céljára végezhet építési munkát.
40. § (1) A kivitelezo felelos a megvalósított építmény, építményrész, szakmunka rendeltetésszeru és biztonságos használhatóságáért, valamint az építteto által rendelkezésére bocsátott jogeros és végrehajtó építési engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben eloírottak biztosításáért.
(2) A felelos muszaki vezeto felel az építménynek, építményrésznek, szakmunkának a jogeros és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelo megvalósításáért, továbbá az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minoségi és biztonsági eloírások megtartásáért és a munkálatok végzésének szakszeruségéért.
(3) A kivitelezo - a jogszabályban meghatározott esetben és módon - építési naplót vezet, abban a napi munkát rögzíti, a naplót állandóan a munka helyszínén tartja, és azt az ellenorzo hatóság, illetve a muszaki ellenor kérésére rendelkezésre bocsátja. Az építési napló részét képezik az elvégzett építoipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó felelos muszaki vezetoi nyilatkozatok is.
(4) Az építteto az építési-szerelési munka szakszeru végzésének folyamatos figyelemmel kísérésére, ellenorzésére helyszíni képviselojeként, külön jogszabályban meghatározottak szerint muszaki ellenort bízhat meg.


41. § (1) Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak a külön jogszabályban meghatározott megfeleloség-igazolással lehet forgalomba hozni, megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni.
(2) A megfeleloség-igazolás annak írásos megerosítése, hogy az anyagok, szerkezetek és berendezések kielégítik
a) a nemzeti szabványokban,
b) az ágazati muszaki szabályzatokban és eloírásokban,
c) az építoipari muszaki engedélyekben, valamint
d) a 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaiban eloírt követelményeket.
(3) A megfeleloség-igazolást megfeleloségi vizsgálatok alapján lehet kiadni.
(
4) A megfeleloség-igazolás lehet:
a) szállítói (forgalmazói, gyártói) megfeleloségi nyilatkozat,

b) független tanúsító szerv által kiadott irat.
42. § (1) Ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti vagy régészeti emlék, illetoleg építménnyel kapcsolatos képzomuvészeti alkotás kerül elo, a kivitelezo köteles azt az építésügyi hatósághoz, valamint más hatáskörrel rendelkezo hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelohelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni.
(2) Az építési munka végzése során biztosítani kell, hogy a keletkezo környezetterhelés, igénybevétel a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértéken belül maradjon.
43. § (1) Az építteto felelos azért, hogy az építmény rendeltetésszeru és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg.
(2) Az építésügyi hatóság által meghatározott idotartamon belül az építmény környezetébol az építtetonek és a kivitelezonek az építési tevékenység során keletkezett építési hulladékot, maradék építoanyagot és építési segédeszközöket el kell szállíttatnia, a környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie.

Az építmény használatbavétele

 fel fel fel  

44. § (1) Az építtetonek minden olyan építményre, építményrészre, amelyre építési engedélyt kellett kérnie - ha jogszabály eltéroen nem rendelkezik -, annak használatbavétele elott használatbavételi engedélyt is kell kérnie. A kérelem elbírálásához szükséges a jogszabályban meghatározott esetekben az érdekelt szakhatóságok, az érintett infrastruktúrahálózatot muködteto közüzemek és a kéménysepro (építésügyi szakérto) nyilatkozata, valamint az építési napló részét képezo, a felelos muszaki vezetok jogszabályban meghatározott nyilatkozatai arról, hogy az építmény, építményrész (önálló rendeltetési egység), elvégzett szakmunka a jogeros és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervnek megfelel, rendeltetésszeru és biztonságos használatra alkalmas. Amennyiben az építoipari kivitelezési tevékenységet több kivitelezo végezte, az építteto vagy annak helyszíni megbízottja köteles gondoskodni arról, hogy az összes felelos muszaki vezetoi nyilatkozat - a használatbavételi engedélyezési eljárás során - az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon.
(2) A használatbavételi engedélyt meg kell adni, ha az építményt vagy egy részét - építési engedélyhez kötött építési munka esetén - az engedélynek megfeleloen, rendeltetésszeru és biztonságos használatra alkalmas módon építették meg.
(3) Ha az építmény vagy egy része rendeltetésszeru használatra nem alkalmas, vagy az építési munka elvégzése következtében idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteto állapot keletkezett, az építésügyi hatóság az építmény használatbavételét megtiltja, vagy építésügyi hatósági kötelezés keretében a hibák, hiányosságok megszüntetésétol teszi függové. A használatbavételi engedély megadása feltételekhez kötheto, az engedélyben kikötések tehetok.
(4) Az (1) bekezdésben eloírt használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni.

Az építésügyi hatósági ellenorzés

 fel fel fel  

45. § (1) Az elso fokú építésügyi hatóság köteles az engedélyhez kötött építési munka végzését a helyszínen ellenorizni. Ennek keretében vizsgálnia kell:
a) a jogeros és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervek meglétét és azok alkalmazását,
b) az építmény szerkezeteinek az engedélyezési tervnek megfelelo, továbbá a szakmai és biztonsági eloírások megtartásával történo megvalósulását,
c) az építési munka végzését irányító felelos muszaki vezetonek az eloírt szakirányú képesítési és más szakmai feltételeknek való megfeleloségét,
d) az állékonyságra, valamint az életre és egészségre, továbbá a köz- és vagyonbiztonságra vonatkozó követelmények megtartását.

(2) Az elso fokú építésügyi hatóság az építési munka végzésének ellenorzésén túl megelozi, felkutatja, megakadályozza a külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedély nélkül, vagy attól eltéroen, és építésügyi engedélyhez nem kötött építési munka esetében az általános érvényu kötelezo építésügyi eloírások megsértésével (a továbbiakban: szabálytalanul) történo építési tevékenységet, a rendeltetéstol eltéro építményhasználatot.
(3) Az építésügyi hatósági ellenorzést rendszeresen - a külön jogszabályban meghatározott építmények esetében az építési munka végzése során legalább két alkalommal - kell végezni.
(4) Az építésügyi hatósági ellenorzést végzo az építési munka folytatását a helyszínen - alkalmanként legfeljebb egyszer 30 napra - megtilthatja, ha az szabálytalanul vagy pedig az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteto módon történik. Ez ido alatt az építésügyi hatóságnak döntenie kell az eljárás megszüntetésérol vagy folytatásáról.
(5) Az építésügyi hatósági ellenorzési feladatok végrehajtásában - az építésügyi hatóság felkérése esetén - a rendorség, a közterület-felügyelet, továbbá jogszabályban felhatalmazott más szervek is közremuködnek.
(6) A tulajdonos, a haszonélvezo és a használó, valamint az építteto és a kivitelezo a hatósági ellenorzést turni kötelesek.

Az építésfelügyeleti ellenorzés

 fel fel fel  

46. § (1) Az építésfelügyeleti ellenorzési tevékenység célja annak a megállapítása, hogy
a) az építményekre, építési termékek (anyagok, szerkezetek, berendezések) módszerek és eljárások minoségi követelményeire és alkalmazására vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és engedélyeket az építési munka végzése során megtartották-e,
b) az építmények, építési termékek használat során vagy egyébként kialakult állapota megfelel-e a rájuk vonatkozó - az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot szolgáló - követelményeknek.

(2) Az építésfelügyeleti ellenorzési feladatokat jogszabályban meghatározottak szerint
a
) a közigazgatási hivatal vezetoje,

b) a sajátos építményfajták tekintetében az arra vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott államigazgatási szerv
látja el.
(3) Az építésfelügyeleti ellenorzési feladatokban a szükséges vizsgálatok elvégzésére külön jogszabályban meghatározottak szerint jogosult szakintézmények muködnek közre.
(4) Az építésfelügyeleti ellenorzési feladatokat ellátó államigazgatási szerv
a) az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyezteto, valamint
b) az építoipari kivitelezési tevékenység végzésének, a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések minoségében azonnali intézkedést igénylo állapot megállapítása esetén, továbbá
c) ha a kivitelezési tevékenység felelos muszaki vezeto nélkül, vagy
d) jogosultsággal nem rendelkezo felelos muszaki vezeto részvételével történt, valamint
e) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek nem megfelelo anyagok
, szerkezetek, berendezések és termékek felhasználása, beépítése esetén
a szabálytalan állapot megszüntetését határozattal elrendeli, illetoleg az intézkedések megtételét az arra jogosult szervnél kezdeményezi. A határozat az a)-b) pont esetén azonnal végrehajtható.

Az építésügyi hatósági kötelezés

 fel fel fel  

47. § (1) Az építésügyi hatóság elrendelheti:
a) az építmény, építményrész építésügyi hatósági engedélyekben meghatározott, ennek hiányában az eredeti (a változtatás elotti) rendeltetésétol eltéro használatának megszüntetését, valamint
b) szabálytalan építkezés esetében az építési munka megszüntetését és az építést megelozo állapot helyreállítását, illetoleg a jogeros és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó, jóváhagyott engedélyezési terveknek megfelelo állapot kialakítását,
c) a muszaki követelményeknek meg nem felelo építési termékek kicserélését,
d) az építmény, építményrész kötelezo jókarbantartás körét meghaladó felújítását, ha az a településkép kedvezobb alakítása érdekében szükséges, vagy azt az építési szabályzatban, a szabályozási tervben foglaltak végrehajtása, illetoleg az építészeti örökség védelmének érdekei megkövetelik,
e) jogszabályban meghatározott esetekben a telek bekerítését, továbbá a telken a településkép elonyösebb kialakítása vagy a környezet védelme céljából szükséges kertépítési, továbbá a településkép védelme érdekében szükséges egyéb munkák elvégzését,
f) az építmény környezetébol az építési tevékenység során keletkezett építési
hulladék, maradék építoanyag és építési segédeszközök elszállítását, a környezetnek és a terep felszínének az eredeti, illetve az engedélyezett állapotban történo átadását, a környezetben okozott károk megszüntetését.

(2) Az építésügyi hatóságnak el kell rendelnie:
a) az építmény, építményrész részleges vagy teljes átalakítását, - amennyiben ez nem lehetséges, vagy ha az építteto ezt nem vállalja - a lebontását vagy az újraépítését, ha a kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteto módon történik,
b) az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteto, valamint az engedély nélküli használat megszüntetését,
c) az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését, ha azt rendeltetésszeru
és biztonságos használatra nem alkalmas módon építették meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteto állapot keletkezett,
d) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetoleg az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.
(3) Az építésügyi hatóság megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba az (1)-(2) bekezdés szerint elrendelt jogeros és végrehajtható kötelezettséget be kell jegyezni.
(4) Az építésügyi hatóság, amennyiben a végrehajtható kötelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére hatósági úton, a felmerülo költségeket megelolegezve - maga végezteti el, a költségek erejéig, azok megtérítéséig az érintett ingatlanra jelzálogjogot jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba.

Az építmény fennmaradásának engedélyezése

 fel fel fel  

48. § (1) Ha az építményt, építményrészt szabálytalanul építették meg, az építésügyi hatóság arra - az építteto vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult kérelme alapján - fennmaradási engedélyt ad, ha a 18-19. §-okban és a 31. §-ban meghatározott feltételek fennállnak vagy megteremthetok és az építteto az építési jogosultságát igazolta. Ha az építményt, építményrészt építésügyi hatósági engedély nélkül bontották le az építésügyi hatóság azt - határozattal - tudomásul veszi.
(2) Fennmaradási engedély az (1) bekezdésben foglaltak érvényesítése mellett kiadható akkor is, ha
a
) az építmény, építményrész átalakítással szabályossá teheto, vagy

b) a szabálytalansággal okozott érdeksérelem jelentéktelen, közérdeket nem sért, vagy a hatóság által meghatározott határidon belül elhárítható.
(3) Az építésügyi hatóság az építtetot - kérelem hiányában - a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására felhívhatja, vagy az eljárást hivatalból az építteto költségére lefolytathatja.
(4) A fennmaradási engedély - építésügyi bírság kiszabása, illetoleg az (1)-(2) bekezdés szerinti szükségszeru átalakítás kötelezettségének és határidejének egyideju megállapítása mellett - meghatározott idore szóló, visszavonásig érvényes (határozatlan idore szóló) vagy végleges jellegu lehet.
(5) A fennmaradási engedély egyben az építményre vonatkozó használatbavételi engedély is, amennyiben ennek feltételei fennállnak. Az építményrészre vonatkozó fennmaradási engedély megadásával egyidoben az építésügyi hatóságnak rendelkeznie kell az építmény befejezésére vonatkozó továbbépítésrol is. Az építmény építési munkáinak teljes befejezése után a 44. § eloírásai szerinti használatbavételi engedélyezési eljárást kell lefolytatni.
(6) A meghatározott ido elteltét, illetoleg az engedély visszavonását követoen az építményt, építményrészt az engedélyesnek kártalanítási igény nélkül le kell bontania. Ugyanúgy akkor is, ha a fennmaradási engedélyben eloírt átalakítási kötelezettséget nem teljesítették. Az átalakítási kötelezettség elmulasztása esetén az építésügyi hatóság a lebontást elrendeli.
(7) Ha a szabálytalanul megépített építményre, építményrészre fennmaradási engedély nem adható, az építésügyi hatóság köteles elrendelni a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését, vagy ha a kötelezett a munkálatok elvégzését nem vállalja, a lebontását.
(8) Az építésügyi hatóság az (1)-(7) bekezdés alapján a szabálytalanság tudomásra jutásától számított egy éven belül, legkésobb azonban az építés befejezésétol - ha nem állapítható meg - az építmény használatbavételétol számított tíz éven belül intézkedhet. A (6) bekezdésben foglaltak és az új eljárás lefolytatása esetén az egyéves idotartam kezdetét a meghatározott ido elteltétol, valamint az engedély visszavonásától, az átalakítási kötelezettségre eloírt teljesítési határido lejártától, illetoleg az új eljárás lefolytatását elrendelo jogeros határozat keltétol kell számítani.
(9) Kérelemre a fennmaradási engedély kiadása nem tagadható meg a (8) bekezdésben meghatározott intézkedési ido letelte miatt. Ebben az esetben átalakítási kötelezettséget eloírni és építésügyi bírságot megállapítani nem lehet.
(10) A szabálytalanul létesített építménnyel, építményrésszel kapcsolatos átalakítási vagy bontási kötelezettségek végrehajtását az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezoje, használója) turni köteles.

Az építésügyi bírság

 fel fel fel  

49. § (1) Ha az építésügyi hatóság a 48. § szerint a fennmaradási engedélyt megadja, illetoleg a lebontást tudomásul veszi, ezzel egyidejuleg az építésügyi bírságot is ki kell szabni. Az építésügyi bírság alapjául a szabálytalanul létrehozott vagy megsemmisült építménynek, építményrésznek a külön jogszabályban meghatározott értéke szolgál. Az építésügyi bírság az építmény, építményrész készültségi fokának megfelelo - külön jogszabályban meghatározott - számított értéknek legalább 20%-a, legfeljebb 100%-a. Az építésügyi bírságot az építésügyi hatóság által a 48. § (4) bekezdés szerinti határozatában eloírt határidoben kell megfizetni.
(2) Ha az építteto a szabálytalanul megépített építményt, építményrészt a kiszabott építésügyi bírság megfizetésére eloírt határido lejárta elott lebontja, vagy a szabálytalanságot megszünteti, az építésügyi hatóság a bírságot elengedi. Egyéb esetekben a kiszabott építésügyi bírság nem engedheto el.
(3) Az építésügyi hatóság által jogerosen és végrehajthatóan megállapított építésügyi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minosül.
50. § (1) Az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történo támogatására, így különösen
a) a településrendezési feladatok támogatására,
b) minoségügyi, építésfelügyeleti, építésügyi hatósági ellenorzésre, az ezzel kapcsolatos feladatok támogatására, az ellenorzések hatékonyságának és színvonalának emelésére,
c) hatósági végrehajtások elvégzésére, illetve pénzügyi fedezetük pályázati úton történo megelolegezésére,
d) a helyi építészeti örökség védetté nyilvánításával és védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások pályázati úton történo támogatására,
e) az építészeti
örökség védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények végrehajtására, támogatására,

f) az építészeti értékek bemutatásának elosegítésére,
g) az építészeti és településrendezési társadalmi szervezetek szakmai feladatainak ellátására, támogatására,
h) az építészeti kultúra fejlesztésére
a költségvetés Földmuvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében építésügyi céleloirányzat áll rendelkezésre.
(2) Az építésügyi bírságból a költségvetés Földmuvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetébe építésügyi céleloirányzatként befolyt bevételek 30%-a az érintett építmény helye szerinti települési önkormányzatot, 30%-a pedig az elso fokon eljáró építésügyi hatóságokat illeti meg. Amennyiben az építésügyi hatósági eljárásban a másodfokú hatóság is eljár, úgy az elso fokú építésügyi hatóságot megilleto 30%-ból 15% a másodfokon eljáró építésügyi hatóságot illeti meg.
(3) Az érintett építmény, építményrész helye szerinti települési önkormányzattal szemben kiszabott építésügyi bírságból befolyt bevételbol a települési önkormányzatot illeto rész (30%) is az építésügyi céleloirányzatot illeti.
(4) A (2) bekezdés szerint az önkormányzatot illeto bevétel az (1) bekezdésben említett építésügyi célokkal összhangban használható fel.
51. § (1) Az építésügyi hatóság az általa elrendelt munkálatok elvégzésére - ha jogszabály eltéroen nem rendelkezik - az ingatlan tulajdonosát kötelezi. Ha a szabálytalan építési munkát más végeztette, a munkálatok elvégzésére az építtetot kell kötelezni.
(2) Ha az építési munka végzése során, vagy annak következtében az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteto állapot keletkezett, az ezzel kapcsolatban szükségessé vált munkálatok elvégzésére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenoen a kivitelezot is kötelezni kell.
(3) Az építésügyi hatóság azt, aki az elrendelt munkálatok elvégzését akadályozza, a munkálatok turésére kötelezheti.
(4) Az építésügyi hatóság által elrendelt munkálatok költségei - ha jogszabály eltéroen nem rendelkezik - a kötelezettet terhelik.

Az építésügyi hatóság

 fel fel fel  

52. § (1) Az építésügyi hatósági jogkört elso fokon - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a települési önkormányzat jegyzoje látja el.
(2) Az elvi építési, az építési, a bontási, a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenorzési és kötelezési ügyekben, valamint a kiszolgáló út céljára történo lejegyzés és a telekalakítások engedélyezése tárgyában és a 47. § (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott esetekben (a továbbiakban: kiemelt építésügyi hatósági ügy), elso fokon - kormányrendeletben meghatározott illetékességi területtel - a városi (fovárosi kerületi) önkormányzat jegyzoje jár el.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott építésügyi hatósági jogkört annak a települési önkormányzatnak a jegyzoje is elláthatja, amely önkormányzat tartósan biztosítja a meghatározott szakmai feltételeket. A meghatározott szakmai feltételeket a települési önkormányzat önállóan vagy önkormányzati társulásban biztosítja. A (2) bekezdésben meghatározott építésügyi hatósági jogkörök ellátására történo kijelölést a kormányrendeletben fel nem sorolt település képviselo-testülete - a belügyminiszterrel egyetértésben, a miniszter útján - kezdeményezheti a Kormánynál.
(4) Az építésügyi hatósági ügy iratait
a) a határozat jogerore emelkedését és végrehajthatóvá válását, továbbá
b) az építésügyi hatósági engedély érvényességének megszunését,
c) a használatbavételi (végleges fennmaradási) engedély jogerossé és végrehajthatóvá válását, illetoleg
d) az építésügyi hatósági engedélyekben, kötelezésekben eloírt kötelezettségek teljesítését,
a végrehajtás befejezését követo 30 napon belül az e törvény szerint hatáskörrel rendelkezo építésügyi hatóság az építmény helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzojének (körjegyzojének) adja át, aki köteles azokat
- az ügyvitelre és ügykezelésre vonatkozó szabályok szerint - irattározni.
(5) Az építésügyi hatósági ügyekben másodfokon a területileg illetékes megyei (fovárosi) közigazgatási hivatal jár el.
(6) A sajátos építményfajták, továbbá a muemlékvédelem alatt álló építmények és területek tekintetében az építésügyi hatósági jogkört a rájuk vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott államigazgatási szervek gyakorolják. Ezen építményfajták tekintetében lefolytatott hatósági engedélyezési eljárásokban a (2)-(3) bekezdés szerinti építésügyi hatóság szakhatóságként muködik közre.
53. § (1) Az építésügyi hatósági engedélyezési, ellenorzési és kötelezési eljárásokban, továbbá az építésfelügyeleti ellenorzés során az államigazgatási eljárás általános szabályait az e törvényben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésére való szakmai elokészítését és végrehajtását, valamint az építésfelügyeleti tevékenységet csak jogszabályban meghatározott szakirányú egyetemi vagy foiskolai, más építésügyi hatósági ügyek esetében pedig legalább szakirányú középfokú képesítéssel, továbbá jogszabályban meghatározott más szakmai feltételekkel rendelkezo köztisztviselo végezheti.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szakmai feltételek alól felmentés nem adható.

IV. Fejezet

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET FENNTARTÁSA,
HASZNÁLATA
ÉS ÉRTÉKEINEK VÉDELME

Az épített környezet fenntartása és használata

 fel fel fel  

54. § (1) Az épített környezet elemeit: az építési telkeket és területeket, építményeket, építményrészeket, építményegyütteseket, burkolt és zöldfelületeket - a jó muszaki állapot folyamatos fenntartása mellett - csak a rendeltetésüknek, a rájuk vonatkozó hatósági eloírásoknak és engedélyeknek megfelelo célra és módon szabad használni. Közterület használatára vonatkozóan jogszabály ettol eltéroen rendelkezhet.
(2) A tulajdonos köteles az építmény állapotát, állékonyságát a jogszabályokban meghatározott esetekben és módon idoszakonként felülvizsgáltatni, és a jó muszaki állapothoz szükséges munkálatokat elvégeztetni.
(3) Az építménynek, építményrésznek, önálló rendeltetési egységnek a használatbavételi, illetve fennmaradási engedélytol, ennek hiányában az eredeti rendeltetéstol eltéro használatához - ha jogszabály eltéroen nem rendelkezik - az építésügyi hatóság engedélye szükséges. A használat változtatását az új használatra való alkalmasság igazolásával, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység és környezete kölcsönhatásának vizsgálatával kell alátámasztani.
55. § (1) A településkép védelme érdekében az építésügyi hatóság:
a) az épület(ek) és (azok) környezetének kialakítása, továbbá az egy épületben lévo valamennyi üzlethelyiség homlokzatának, valamint a kirakatszekrényeknek és feliratoknak, hirdetoberendezéseknek összehangolt építészeti-muszaki tervezését, illetve kivitelezését, valamint
b) az épület külso helyreállítását, homlokzatszínezését és az építmény elonyösebb építészeti megjelenését szolgáló egyéb munkákat
is elrendelhet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt munkálatok elrendelésének feltételeit a települési - fovárosban a kerületi - önkormányzat rendeletben szabályozza.
(3) Ha az építmény, építményrész 47. § (1) bekezdés d) pont szerinti felújítása, átalakítása a településkép elonyösebb kialakítása szempontjából vagy településrendezési okokból vált szükségessé, ezek költségei, továbbá az építmény használatának az átalakítás miatt történt korlátozásából eredo károk megtérítése - a munkálatok elvégzése folytán bekövetkezett értékemelkedés levonásával - a települési önkormányzatot terheli.
(4) Ha a településkép elonyösebb kialakítása céljából vagy településrendezési okokból az építmény, építményrész lebontása vált szükségessé, a tulajdonost a kisajátítási kártalanításra vonatkozó szabályok szerint kártalanítani kell.

Az építészeti örökség védelme

 fel fel fel  

56. § (1) Az építészeti örökséghez tartoznak a muemlékek, az épületegyüttesek és a kultúrtájak. Az építészeti örökség megfelelo fenntartása és megóvása közérdek.
(2) Az építészeti örökség kiemelkedo értéku elemeit nemzetközi (egyetemes), országos (nemzeti) és helyi építészeti örökség részeként kell kijelölni (védetté nyilvánítani), fenntartani, megóvni, használni és bemutatni.
(3) A nemzetközi építészeti örökség - a "Világörökség jegyzék"-ben nyilvántartott - kiemelkedo, egyetemes értéku elemeit a vonatkozó nemzetközi egyezményeknek is megfeleloen kell fenntartani, megorizni, használni és bemutatni.
(4) A Kormány a világörökséggel kapcsolatos feladatait a nemzeti kulturális örökség minisztere útján, az általa - a miniszterrel és a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben - létrehozott és muködtetett Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága közremuködésével látja el.
(5) Az országos építészeti örökség - a muemléki, természetvédelmi és egyéb védettséget tartalmazó nyilvántartásba vett - kiemelkedo, nemzeti értéku elemeire vonatkozó részletes szabályokat külön törvények állapítják meg.
57. § (1) Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján a 56. § szerint nem részesülnek országos védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetoleg a település szempontjából kiemelkedoek, hagyományt oriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik.
(2) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, orzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata.
(3) A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetésérol, továbbá a védettséggel összefüggo korlátozásokról és kötelezettségekrol a települési - fovárosban a fovárosi önkormányzat, illetve az általa szabályozott keretek között a kerületi - önkormányzat rendeletben dönt.

V. Fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Nyilvántartások

 fel fel fel  

58. § (1) Az építésügyi hatóságok, települési jegyzok (fojegyzok), közmuvezetékek kezeloi, közalapítványok, kamarák és más, jogszabályban erre felhatalmazott szervek az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges azon területi, társadalmi, környezeti, természeti és muszaki adatokról, amelyek a településrendezéshez és a tervezéshez, az építésügyi hatósági tevékenységhez feltétlenül szükségesek jogszabályban meghatározott hatósági nyilvántartásokat vezetnek.
(2) Az (1) bekezdésben említett hatósági nyilvántartásnak minosül:
a) a települések közigazgatási területét ábrázoló földmérési alaptérképek (bel- és külterület ábrázolásával),
b) a helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek nyilvántartása,
c) a telekalakítási engedélyek mellékletét képezo tervek,
d) a belterületi közmunyilvántartás,
e) az építmény-nyilvántartás,
f) az átnézeti nyilvántartási térkép,
g) a külterületen lévo nyomvonalas és kapcsolódó létesítmények nyilvántartása,
h) a tervezoi, vezeto tervezoi, szakértoi, muszaki ellenori, felelos muszaki vezetoi névjegyzék
vezetése,
i) a lakásépítéssel, megszunéssel kapcsolatos nyilvántartás,
j) a hatósági, építésfelügyeleti ellenorzések jegyzokönyveinek nyilvántartása,
k) az építésügyi hatósági eljárások következtében szükségessé vált pénzösszeg behajtásának nyilvántartása,
l) a bauxitcementtel épült építmények nyilvántartása,
m) az egyéb jogszabályban megjelölt, az (1) bekezdés körébe tartozó nyilvántartások.
(3) A felelos muszaki vezetoi és a muszaki ellenori névjegyzéket az építésfelügyeletet ellátó szerv vezeti.
(4) Az (1)-(2) bekezdésben említett nyilvántartások a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfeleloen az alábbi személyes adatokat tartalmazhatják:
a) név,
b) lakcím,
c) személyi igazolvány száma.
(5) Az adatbázisok megteremtéséhez és folyamatos fenntartásához minden természetes és jogi személy köteles a tulajdonával összefüggo adatokat szolgáltatni, kivéve azokat, amelyek jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásból megismerhetok.
(6) A (2) bekezdésben megnevezett nyilvántartásokban a személyes adatokat el kell különíteni. A személyes adatokat csak az erre jogszabályban felhatalmazottakkal, illetve az érintett hozzájárulásával rendelkezokkel lehet közölni.

Az ügyész szerepe az építésügyi eljárásokban

 fel fel fel  

59. § (1) A közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében az építésügyi hatóság másodfokú határozatát a felek számára nyitva álló keresetindítási határidon belül az ügyész is megtámadhatja keresettel.
(2) Az ügyész törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva, a rá vonatkozó jogszabályok alapján közremuködik az építésügyi hatóságok eljárásai és döntései törvényességének biztosításában.

A törvény hatálybalépése és átmeneti rendelkezések

 fel fel fel  

60. § (1) E törvény - a (2) bekezdés kivételével - 1998. január 1-jén lép hatályba, egyidejuleg
a
) az építésügyrol szóló 1964. évi III. törvény,

b) az építésügyrol szóló 1964. évi III. törvény módosításáról rendelkezo 1985. évi 10. törvényereju rendelet és az 1994. évi XXXVIII. törvény,
c) az egyes törvények és törvényereju rendeletek hatályon kívül helyezésérol és módosításáról szóló 1990. évi XXII. törvény 41. és 43-46. §-a,
d) a kormányzati munkamegosztás megváltozásával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 1990. évi LXVIII. törvény 2. §-a,
e
) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségu szervek feladat- és hatásköreirol szóló 1991. évi XX. törvény 74-83. §-a,
f
) az építésügyrol szóló 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint az ezt módosító 88/1990. (VI. 30.) MT rendelet 2. számú melléklete, a 25/1992. (I. 28.) Korm. rendelet, a 44/1995. (IV. 24.) Korm. rendelet és a 60/1995. (V. 30.) Korm. rendelet,

g) a földrol szóló 1987. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkezo 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet módosítása tárgyában kiadott, 73/1989. (VII. 7.) MT rendelet 16. §-a (3) bekezdésének hatodik fordulata,
h
) az egységes hírközlési hatósági szerv létesítésérol, valamint egyes hírközlést érinto jogszabályok módosításáról szóló 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 6. §-a (2) bekezdésének j) pontja,
hatályukat
vesztik.

(2) A törvénynek a 30. § szerinti kártalanítási szabályai a törvény kihirdetését követo 8. napon; a településtervezési, az építészeti-muszaki tervezési, a muszaki szakértoi, az építési muszaki ellenori jogosultsággal, a településrendezési és építészeti tervpályázatokkal kapcsolatos eloírásai, valamint a 41. §-a és a 62. § (2) bekezdés j) pontjának eloírásai a törvény kihirdetését követo 60. napon lépnek hatályba. Egyidejuleg
a
) az építésügyrol szóló 1964. évi III. törvény - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségu szervek feladat- és hatásköreirol szóló 1991. évi XX. törvény 77. §-ának (2) bekezdésével megállapított - 13. §-ának (3)-(6) bekezdései, továbbá a 41., 42., 43. és 45. §-a, valamint

b) az építésügyrol szóló 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott, többször módosított 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 23. §-a
hatályukat
vesztik.

E törvény 30. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni a törvény hatálybalépésétol kezdodoen a korábbi rendezési tervek alapján fennálló, a tulajdonosi érdekeket sérto övezeti eloírások változásával, az egyedi határozattal elrendelt, továbbá az egyedi határozattal el nem rendelt tilalmakkal kapcsolatban.
(3) A törvény hatálybalépésekor a korábbi jogszabályok rendelkezései szerinti tartalmi követelményeknek megfeleloen készített érvényes településrendezési terveket a módosításukig változatlanul alkalmazni kell, de azok legfeljebb 2003. december 31-ig alkalmazhatók.
(4) Az építésfelügyeleti, valamint a kiemelt elso fokú építésügyi hatóságok felállítását és a feladatok ellátását biztosító költségvetési eszközökrol az Országgyulés elso ízben az 1998. évre szóló költségvetésben köteles gondoskodni. A feladatok folyamatos, szakszeru és törvényes ellátásához szükséges költségvetési eszközökrol az évi költségvetésben minden alkalommal gondoskodni kell.
(5) A helyi önkormányzati rendeleteket - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - felül kell vizsgálni, és a törvény hatálybalépését követo egy éven belül gondoskodni kell az e törvénnyel és az e törvényen alapuló jogszabályokkal ellentétes rendelkezések hatályon kívül helyezésérol.
(6) A települési önkormányzat jegyzoje az 52. § (2) bekezdésben meghatározott ügyekben az eljárni illetékes építésügyi hatóság számára legkésobb a törvény hatálybalépését követo 15 napon belül megküldi az építésügyi hatósági jogkör gyakorlásához szükséges iratokat.
(7)
(
8) Az 52. § (2) bekezdésében meghatározott építésügyi hatóság a törvény hatálybalépésekor
a
) folyamatban lévo ügyekben a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok szerint, valamint

b) a jogeros és végrehajtható határozattal lezárult ügyek hatósági ellenorzése során az építmény (építményrész) építésekor (bontásakor) hatályos jogszabályok szerint
jár el.
(9) A törvény 52. § (3) bekezdése szerinti kijelölésre vonatkozó kérelmet az érintett települési önkormányzatoknak elso esetben legkésobb 1997. október 1. napjáig kell a miniszterhez benyújtaniuk.
(10) A kérelemnek tartalmaznia kell a törvényben meghatározott szakmai feltételek teljesítésének igazolását, valamint az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a hatáskört az eloírt szakmai feltételek mellett legalább 4 évig ellátja. Ha a hatósági jogkört önkormányzati hatósági igazgatási társulásban látják el, akkor csatolni kell az erre vonatkozó megállapodást is.

BH2000. 26. A muemlék jellegu épület elidegenítéséhez is hatósági hozzájárulás szükséges [Ptk. 215. § (1) bek., 301. § (1) bek., 1964. évi III. tv. (Ét.) 2. § h) pont, 1989. évi XIII. tv. 8. § (1) bek., 1995. évi CXXI. tv. 109. § 24. pont, 30/1964. (XII. 2.) Korm. r., 11. §, 12. § (2) bek., 13. § (1) bek. a) pont, (3) és (4) bek., 1/1967. (I. 31.) ÉM r. 1. § (3) bek., 2. §, 4. § (1) bek. a) pont, 10. § (1) bek., 20. § (1) bek. a) és d) pont, 6/1992. (III. 21.) KTM r. 1. § (2) bek., 2. § (1) bek., 7. §].

BH1999. 416. I. Egy terület rendezési terve nem minosül egyedi kötelezettséget megállapító hatósági aktusnak, ezért a rendezési terv használati jogot nem keletkeztet [1964. évi III. tv. 6-7. §-ai].

BH1998. 545. I. Hatósági engedélyek hiányában az ingatlan adásvételi szerzodésének és a földterület haszonbérleti szerzodésének érvénytelensége [Ptk. 215. § (1) és (3) bek., 237. § (1) bek., 1964. évi III. tv., 30/1964. (XII. 2.) Korm. r. 12. § (2) bek., 73/1981. (XII. 29.) MT r. 12 §, 1/1967. (I. 31.) ÉM r. 10. § (1) bek., 20. § (1) bek.].

61. § (1) Ahol jogszabály
a
) általános rendezési tervet említ, azon településszerkezeti tervet,

b) alaptervet, részletes rendezési tervet említ, azon helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet,
c) a településrendezés vonatkozásában "államigazgatás" kifejezést használ, ott "közigazgatás" kifejezést
kell érteni.
(2)
62
. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy
a
) a miniszter kezdeményezésére - az 52. § (2) bekezdésben meghatározott - városi (fovárosi kerületi) önkormányzat jegyzojének illetékességi területét,
b
) a miniszter kezdeményezésére - az 52. § (3) bekezdés alapján - eljáró építésügyi hatóságok körét és illetékességi területét,
c
) az 53. §-ban említett szakmai feltételeket,
d
) az 52. § (3) bekezdése alapján a Kormányhoz intézett kezdeményezés tartalmi követelményeit, eloterjesztésének, elbírálásának rendjét,
e) az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztviselok képesítési követelményeit,
f) az építési muszaki ellenori tevékenység gyakorlásának részletes szabályait,
g) a településrendezéssel és az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeket és azoktól helyi építési szabályzatban való eltérés lehetoségét,
h) az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos muszaki szakértoi tevékenység gyakorlásának általános szabályait,
i) az építészeti-muszaki tervezési jogosultság általános szabályait,
j) az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges nyilvántartások, adatszolgáltatások (adatbázisok és információs rendszerek) létesítésének és muködésének feltételeit,
k) a felvonók és a mozgólépcsok építésügyi hatósági engedélyezésének, üzemeltetésének, ellenorzésének, valamint a felvonó szakértoi és ellenori tevékenység szabályait,
l) a településrendezéssel kapcsolatos kártalanítás részletes szabályait,
m) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó, építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás szabályait

rendelettel állapítsa meg.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy
a) a telekalakítás, a telekalakítási és építési tilalom elrendelése, továbbá a cseretelekadás részletes szakmai szabályait,
b) az építészeti-muszaki tervek tartalmi követelményeit,
c) a településtervezési, az építészeti-muszaki tervezési jogosultság részletes szabályait,
d) az építoipari kivitelezési, valamint a felelos muszaki vezetoi tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályait - az érdekelt miniszterekkel együtt -,
e) az építésügyi hatósági ellenorzés részletes szakmai szabályait,
f) az építésfelügyeleti ellenorzés részletes szabályait,
g) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályait,
h) a településrendezési és építészeti tervpályázatok részletes szabályait,
i) az építésügyi hatósági engedélyezési és kötelezési eljárások, valamint ezekkel kapcsolatban a települési önkormányzatok véleménynyilvánításának részletes szabályait,
j) az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések muszaki követelményeinek és megfeleloségigazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályait - a gazdasági miniszterrel együtt -,
k) a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága
muködésének rendjét,
l
) a helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályait,

m) településrendezési, építészeti-muszaki tervtanácsokra vonatkozó szabályokat,
n) az építésügy körébe tartozó szakértoi tevékenység gyakorlásának részletes szabályait,
o) az önkormányzati (megyei, illetve települési) foépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályait és feltételeit,
p) az 53. § (2) bekezdésében meghatározott szakmai feltételeket és - a köztisztviselok képesítési eloírásairól szóló kormányrendelet eloírásain túlmenoen - a képzés módját,
q) a településszerkezeti tervek, a helyi építési szabályzatok és a szabályozási tervek tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokat - az érdekelt miniszterekkel együtt -,
r) a névjegyzékek vezetésével, megújításával, valamint a felvonókkal és a mozgólépcsokkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási, továbbá a kötelezo muszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokkal kapcsolatos szolgáltatási díjakat - a pénzügyminiszterrel
egyetértésben -

rendelettel állapítsa meg.
(3) Egyes nemzeti szabványokat a szakmailag hatáskörrel rendelkezo miniszter jogszabállyal meghatározott idore, egészben vagy részben kötelezoen alkalmazandóvá nyilváníthat.
(4) A sajátos építményfajtákra vonatkozóan a (2) bekezdésben foglalt szabályozási feladatokat a - miniszterrel egyetértésben - az építményfajta szerint illetékes miniszter gyakorolja.
(5)

 

 

 fel fel fel